Legislative Updates, ETA Subclass 601 και πολλές άλλες ενημερώσεις

Νομοθετικές ενημερώσεις

Εφαρμογές ETA Subclass 601

Υποκατηγορία 601 – Αυτό το Μέσο επιφέρει επακόλουθες τροποποιήσεις στο Στοιχείο 1208Α του Παραρτήματος 1 σε σχέση με τις τροποποιήσεις που έγιναν από τους Κανονισμούς 2022 για την Τροποποίηση Μετανάστευσης (Μέτρα Αρ. 2 2022).

Μετανάστευση (Arrangements for Electronic Travel Authority (Class UD) visa applications) Instrument (LIN 22/048) 2022 – F2022L00535

Υποκατηγορία 601

Για τα σημεία 1208Α(1) και 1208Α(3)(α) του Παραρτήματος 1 των Κανονισμών, αίτηση για Υποκατηγορία 601 Η βίζα για την Ηλεκτρονική Ταξιδιωτική Αρχή πρέπει να γίνει χρησιμοποιώντας το έντυπο αίτησης υποκλάσης 601 της Αυστραλίας ETA στην εφαρμογή Αυστραλιανής ΕΤΑ.

Η Αυστραλιανή ΕΤΑ σημαίνει μια εφαρμογή για κινητά που είναι διαθέσιμη ή έχει γίνει διαθέσιμη (συμπεριλαμβανομένης της πριν από την έναρξη λειτουργίας αυτού του μέσου), από ή για λογαριασμό της Κοινοπολιτείας.

Οι αιτούντες μπορούν επίσης να παρέχουν βιομετρικά στοιχεία χρησιμοποιώντας την εφαρμογή και τη συσκευή τους τη στιγμή της αίτησης.

Αυτή είναι μια περίληψη αυτού του νομοθετικού μέσου και της επεξηγηματικής δήλωσης, τα μέλη θα πρέπει να εξετάσουν πλήρως αυτά τα δύο έγγραφα πριν υποβάλουν αιτήσεις για αυτήν τη βίζα.

Αυτό το μέσο ξεκίνησε στις 5 Απριλίου 2022.

Προστασία της κρίσιμης τεχνολογίας της Αυστραλίας

Τροποποίηση Μετανάστευσης (Προστασία της Κρίσιμης Τεχνολογίας της Αυστραλίας) Κανονισμοί 2022 – F2022L00541

Η Επεξηγηματική Δήλωση αυτού του Μέσου αναφέρει: «Οι τεχνολογικές εξελίξεις οδηγούν σε αυξημένη παραγωγικότητα, ανάπτυξη και βελτιωμένο βιοτικό επίπεδο, αλλά έχουν επίσης τη δυνατότητα να βλάψουν τα εθνικά και οικονομικά μας συμφέροντα ασφάλειας και να καταθέσουν τις δημοκρατικές μας αξίες και αρχές. Οι κρίσιμες τεχνολογίες επιτρέπουν επίσης τον οικονομικό καταναγκασμό, την ξένη παρέμβαση και τις απειλές στον κυβερνοχώρο. Οι διατάξεις αυτού του Μέσου διαμορφώνονται με βάση τις διατάξεις του Ποινικού Κώδικα s121.1 και του Νόμου Defense Trade Controls Act 2012 και Defense Trade Controls Regulations 2013.

Αυτό το μέσο τροποποιεί τους κανονισμούς μετανάστευσης σε σχέση με τους αιτούντες θεώρηση και τους κατόχους βίζας που ενέχουν αδικαιολόγητο κίνδυνο ανεπιθύμητης μεταφοράς γνώσεων κρίσιμης σημασίας τεχνολογίας σε:

 • δημιουργία κριτηρίου δημοσίου συμφέροντος (PIC) 4003Α επιτρέποντας στον Υπουργό να αρνηθεί τη χορήγηση ορισμένων θεωρήσεων εάν υπάρχει αδικαιολόγητος κίνδυνος ανεπιθύμητης μεταφοράς κρίσιμης τεχνολογίας από τον αιτούντα θεώρηση
 • συνθήκες εισαγωγής 8204Α και 8204Β για κατόχους φοιτητικής βίζας SC 500 που σπουδάζουν ή σκοπεύουν να πραγματοποιήσουν σπουδές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και δεν πρέπει να αλλάξουν τον κύκλο σπουδών τους ή το ερευνητικό τους θέμα εκτός εάν εγκριθεί από τον Υπουργό. Ο Υπουργός δεν μπορεί να εγκρίνει την αλλαγή εκτός εάν ικανοποιηθεί ότι δεν υπάρχει αδικαιολόγητος κίνδυνος ανεπιθύμητης μεταφοράς κρίσιμης τεχνολογίας από τον κάτοχο της θεώρησης και
 • προβλέπουν την ακύρωση θεώρησης βάσει Καν. 2.43(2)(α)(iv) όταν ο Υπουργός είναι πεπεισμένος ότι υπάρχει αδικαιολόγητος κίνδυνος ανεπιθύμητης μεταφοράς κρίσιμης τεχνολογίας από τον κάτοχο της θεώρησης. Η ακύρωση θα είναι διακριτική για τις «σχετικές θεωρήσεις» (ορισμένες θεωρήσεις προστασίας και σχετικές θεωρήσεις γεφύρωσης), αλλά υποχρεωτική για όλους τους άλλους τύπους θεωρήσεων.

Αδικαιολόγητη μεταφορά κρίσιμης τεχνολογίας ορίζεται στον Καν. 1.15Q(1) ως η μεταφορά «κρίσιμης τεχνολογίας» ή η επικοινωνία πληροφοριών σχετικά με κρίσιμη τεχνολογία που θα είχε οποιοδήποτε από τα ακόλουθα αποτελέσματα:

 • βλάβη ή προκατάληψη για την ασφάλεια ή την άμυνα της Αυστραλίας ή για την υγεία και την ασφάλεια του αυστραλιανού κοινού
 • Παρέμβαση ή προκατάληψη για την πρόληψη, ανίχνευση, έρευνα, δίωξη ή τιμωρία αδικημάτων της Κοινοπολιτείας
 • βλάψει τις διεθνείς σχέσεις της Αυστραλίας—συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας χρήσης κρίσιμης τεχνολογίας κατά τρόπο αντίθετο με τις διεθνείς υποχρεώσεις και δεσμεύσεις της Αυστραλίας.

Ένας παράλογος κίνδυνος θα περιλαμβάνει την εξέταση του ιστορικού και των δεσμών ενός ατόμου και της ευαισθησίας του υλικού με το οποίο προτείνουν να εργαστούν. Ένας «απομακρυσμένος» κίνδυνος δεν προορίζεται να θεωρηθεί ως «παράλογος» κίνδυνος.

Οι κρίσιμες τεχνολογίες μπορεί να είναι ψηφιακές (όπως η τεχνητή νοημοσύνη) ή μη ψηφιακή (όπως η συνθετική βιολογία) και μπορεί να ορίζεται από τον Υπουργό στον Κανονισμό 1.03.

Κρίσιμη τεχνολογία θα καθοριστεί με πράξη του Υπουργού για τον Κανονισμό 1.15Q(2). Αυτό το μέσο θα περιλαμβάνει τεχνολογίες που έχουν προσδιοριστεί από το Υπουργείο του Πρωθυπουργού και τον Κατάλογο Κρίσιμων Τεχνολογιών Εθνικού Συμφέροντος του Υπουργικού Συμβουλίου, σε διαβούλευση με άλλους ενδιαφερόμενους φορείς της κυβέρνησης και του κλάδου.

Μέρος 1 – Φοιτητικές βίζες SC 500

Αυτό το Μέσο εισάγει νέους όρους PIC και Sch 8 για φοιτητικές βίζες.

PIC 4003B – Ο Υπουργός δεν έχει διαπιστώσει ότι υπάρχει αδικαιολόγητος κίνδυνος ανεπιθύμητης μεταφοράς κρίσιμης τεχνολογίας από τον αιτούντα.

 • Το 4003B θα εφαρμόζεται όταν ο κύκλος σπουδών του αιτούντος ή ο προβλεπόμενος κύκλος σπουδών είναι α μεταπτυχιακό ερευνητικό μάθημα (Καν. 500.217)
 • Θα εφαρμοστεί επίσης σε δευτερεύοντες αιτούντες αυτών των πρωτοβάθμιων αιτούντων (Καν. 500.317).

PIC 8204A για τον Κανονισμό 500.611(1) Ο κάτοχος δεν πρέπει να αλλάξει τον κύκλο σπουδών του κατόχου ή τη διατριβή ή το ερευνητικό θέμα, εκτός εάν:

α) ο Υπουργός είναι πεπεισμένος ότι δεν υπάρχει αδικαιολόγητος κίνδυνος ανεπιθύμητης μεταφοράς κρίσιμης τεχνολογίας από τον κάτοχο· και

(β) ο Υπουργός έχει εγκρίνει γραπτώς την αλλαγή.

PIC 8204B για τον Καν. 500.612(1)(α) – ο κάτοχος δεν πρέπει να αναλάβει ή να αλλάξει κύκλο σπουδών ή έρευνας, ή διατριβή ή ερευνητικό θέμα, για:

α) πτυχίο, μεταπτυχιακό δίπλωμα, μεταπτυχιακό ή διδακτορικό· ή

(β) οποιοδήποτε μάθημα γεφύρωσης που απαιτείται ως προϋπόθεση για ένα πρόγραμμα σπουδών ή έρευνας για μεταπτυχιακό ή διδακτορικό·

εκτός:

(γ) ο Υπουργός είναι πεπεισμένος ότι δεν υπάρχει αδικαιολόγητος κίνδυνος ανεπιθύμητης μεταφοράς κρίσιμης τεχνολογίας από τον κάτοχο· και

(δ) ο Υπουργός έχει εγκρίνει εγγράφως από τον κάτοχο την ανάληψη ή αλλαγή του μαθήματος ή της έρευνας ή της διατριβής ή του ερευνητικού θέματος.

Αξιοκρατική κριτική – η άρνηση έκδοσης θεωρήσεων βάσει αυτών των στοιχείων Sch 8 είναι αποφάσεις του Μέρους 5 με δυνατότητα επανεξέτασης που υπόκεινται σε αξιολόγηση επί της ουσίας της AAT.

Υπό Καν. 4.02(5) εισάγεται ένα νέο στοιχείο 10 για να παρέχεται αυτό μόνο Ο κάτοχος βίζας μπορεί να υποβάλει αίτηση για επανεξέταση.

Είδος 10801 – Αυτές οι τροποποιήσεις ισχύουν για κάθε αίτηση για θεώρηση που υποβάλλεται μετά την έναρξη του παρόντος Μέρους 1 την 1η Ιουλίου 2022.

Μέρος 2 – Κριτήριο δημοσίου συμφέροντος και ακύρωση θεώρησης

Το PIC 4003B θα εφαρμοστεί στα ακόλουθα προγράμματα βίζας και υποκατηγορίες:

 • Πρόγραμμα Global Talent Independent
 • SC 186 Employer Nomination Scheme
 • SC 187 Regional Sponsored Migration Scheme
 • SC 189 Skilled Independent
 • SC 585 Διακεκριμένο Ταλέντο
 • SC 191 Skilled Regional
 • SC 400 Προσωρινή Μικρή Παραμονή
 • SC 407 Εκπαίδευση
 • SC 408 Προσωρινή Δραστηριότητα
 • SC 476 Αναγνωρισμένος Ειδικευμένος Απόφοιτος
 • SC 482 Προσωρινή έλλειψη δεξιοτήτων
 • SC 485 Προσωρινός Πτυχιούχος
 • SC 494 Skilled Employer-Sponsored Regional

Επιστροφές χρημάτων των τελών διορισμού εργοδότη και της εισφοράς SAF όπου η σχετική θεώρηση απορρίπτεται σύμφωνα με το PIC 4003B για τα SC 457, 482, 494 και 186 διατίθενται από τους Κανονισμούς 2.73AA και 2.73C.

Ακυρώσεις βίζας

Ο Κανονισμός 2.43(2)(α) ορίζει για το s116(3) του νόμου τις περιστάσεις υπό τις οποίες ο Υπουργός πρέπει να ακυρώσει τη θεώρηση ενός ατόμου εκτός από τη σχετική θεώρηση.

Η παρούσα πράξη εισάγει τον κανονισμό 2.43 παράγραφος 2 στοιχείο α) σημείο iv) με αποτέλεσμα ο Υπουργός πρέπει να ακυρώσει τη βίζα ενός ατόμου εάν υπάρχει αδικαιολόγητος κίνδυνος ανεπιθύμητης μεταφοράς κρίσιμης τεχνολογίας από τον κάτοχο της θεώρησης.

Η ακύρωση των θεωρήσεων βάσει αυτών των κανονισμών αποτελεί απόφαση του Μέρους 5, η οποία μπορεί να αναθεωρηθεί και υπόκειται σε αξιολόγηση της αξίας της AAT.

Είδος 10802 Μέρος 2 Div 1 αυτού του Μέσου, η προσθήκη των προϋποθέσεων PIC και Sch 8 στις αναφερόμενες υποκατηγορίες, θα ισχύει για οποιεσδήποτε αιτήσεις γίνονται μετά την έναρξη του Μέρους 1 αυτού του Μέσου την 1η Ιουλίου 2022.

Οι τροποποιημένες διατάξεις ακύρωσης του Μέρους 2 Div 2 θα ισχύουν σε σχέση με οποιαδήποτε θεώρηση που χορηγήθηκε πριν, κατά ή μετά την έναρξη αυτού του Μέρους.

Εναρξη – Το Μέρος 2 του Μέσου θα ξεκινήσει σε χρόνο που θα καθοριστεί από τον Υπουργό με κοινοποιήσιμο έγγραφο.

Ωστόσο, εάν οι διατάξεις δεν αρχίσουν εντός της περιόδου των 6 μηνών που αρχίζει την επομένη της καταχώρισης αυτού του μέσου (6 Απριλίου 2022), αρχίζουν την επομένη της λήξης αυτής της περιόδου.

Αυτή είναι μια περίληψη αυτού του νομοθετικού μέσου και της επεξηγηματικής δήλωσης, τα μέλη θα πρέπει να εξετάσουν πλήρως αυτά τα δύο έγγραφα προτού υποβάλουν αιτήσεις για βίζα στις οποίες θα ισχύουν αυτές οι τροποποιήσεις.

Η Αυστραλία επικυρώνει το Διεθνές Πρωτόκολλο Καταναγκαστικής Εργασίας

Ο Γενικός Εισαγγελέας και η Hon Marise Payne ανακοίνωσαν ότι η αυστραλιανή κυβέρνηση έχει επικυρώσει το Πρωτόκολλο της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ILO) του 2014 στη Σύμβαση Καταναγκαστικής Εργασίας 1930 (αρ. 29) (το Πρωτόκολλο) και έχει κοινοποιήσει την επίσημη επικύρωσή του στον Γενικό Διευθυντή της ΔΟΕ στη Γενεύη για εγγραφή.

Η πλήρης ανακοίνωση μέσων είναι διαθέσιμη στο Ιστοσελίδα του Γενικού Εισαγγελέα.

Leave a Comment